Andezitoszlopok

Andezitoszlopok Sziráktól a 21149-es számú bekötôúton jutunk el Bérre. Bérrôl nem vezet tovább kövesút, mégis érdemes felkeresni a béri Nagy-hegyet (402 m), mely Európa egyik leghíresebb andezit-elôfordulását ôrzi.
A községtôl délnyugatra, mintegy 2 km után érjük el a Nagy-hegy északi oldalát. Kezdetben középkorú cseres-tölgyes erdôn haladunk át, hellyel-közzel már itt is feltûnnek a kisebb-nagyobb "guruló" kôtömbök. A hegy gerincéhez - a jelzett turistaösvényen - közeledve hatalmas kôtenger tárul elénk. Azt gondolnánk, hogy a felhalmozott kôtömbök egy szempillantás alatt megindulnak a lejtô irányába. A gyanú akkor kezd bennünk ébredni, amikor felfelé kapaszkodunk a kövek között. Helyenként lépcsôként szabályos alakú kôtömbök fekszenek az ösvényen. Aztán kissé kelet felé fordulva egy mélyedésbe érünk. A szabályos formát mutató meddôhányón keresztül a kinyíló tér közepére érünk. Azután feltárul a "csoda". A sötétszürke színû, tömör hiperszténandezit hatalmas oszlopai "szökkennek" az ég felé. Szokatlan látvány, monumentális hatású a homorúan hajlított oszlopköteg. Az alsó részét már lebányászták, ezért jól láthatók az oszlopok 30-40 cm átmérôjû, 5-6 szögû végei.
Mintha havasi kürtöket formált volna Vulcanus az izzó lávából és azokat rakta volna a csúcsra. Ehhez hasonló andezitkôzeteket még sehol sem találtak Európában. A leletet megszemlélve dr. Varga Gyula nógrádi származású vulkanológus véleménye szerint:
"...a Bér-Nagy-hegyi oszlopos, ívelt hiperszténandezit elôfordulása nemcsak európai, de világviszonylatban is az exoticumok közé sorolható".
A Nagy-hegy északi oldalán több feltárásban és feltárulásban találkozhatunk andezittel.
Egyik helyen - a hegy gerincén - tüskés tarajként sorakoznak az oszlopok, másutt csaknem függôlegesen állnak. Igazából a letisztítás, a tudományos számbavétel még nem történt meg. A jövô nagy feladatát jelenti e ritka kincs feltárása és közkinccsé tétele.
A kövek között jellegzetes sziklai növények telepedtek meg. Jelen van az aranyos fodorka, az ágas homokliliom, a kövi és a berki szeder.
A legszebb mind között a kôpárkányon virító tarka nôszirom. A kövek között óvatosan közlekedjünk. A köveket ne görgessük, ne dobáljuk, mert ezzel kárt okozunk és balesetveszélyes.

Védett területek
Nógrád megye honlapja