Felépült az új templom

Balassagyarmat igen kiterjedt város, rengeteg a templomtól távol eső lakótelep. A növekvő vallásos élet, a Keresztény Általános Iskola és Gimnázium, a Keresztény Ifjúsági Szervezetek, más Keresztény Szervezetek új kezdeményezésre serkentették a híveket. Építeni kell egy templomot, mert sajnos a mi öreg templomunk kicsinek bizonyult mára. Az Egyházközség 1992. dec. 01-én a városi Önkormányzattól a Perczel Mór-Honti u. sarkán lévő telket kapta ajándékba templomépítés céljára. Keszthelyi Ferenc váci püspök úr a Papi Szenátust megkérdezve (amely hozzájárult az új templom építéséhez,) alapította meg, és engedélyezte a tervek elkészítését. (Ezen a szenátusi ülésen én is ott voltam, mint szenátusi tag, akkor még drégelypalánki plébános. Nem is sejtettem, hogy püspök úr visszahelyez Balassagyarmatra, ahol mint káplán hat év és nyolc hónapot dolgoztam.) Bár az anyagi források csekélyek voltak ezért támadt a városunkban élő Németh József nyugdíjas atyának az az ötlete, hogy pénzalapítványt kell tenni, mert így az emberek jobban adakoznak, hisz az adott összeget le lehet írni az adóból. Sághy Ferenc kanonok úr, aki akkor a vezetője volt a balassagyarmati Fő-plébániának, áldását adta arra, hogy a pénzalapítványt "Élet és Reménység Mária Templom Alapítvány" néven jegyezték be. Az pénzalapítványt Németh József nyugdíjas atya indította el 200.000 Ft összeggel 1993. július 30-án.Több tervező is készített tervet. A tervek áttanulmányozása után Vadász György Kossuth, Ybl dijas tervező-építőművész lett megbízva a részletes terv és a makett elkészítésével. Az elkészült terveket Keszthelyi Ferenc püspök atya jóváhagyta, de államilag, építészetileg is jóváhagyták 1994.nov.01-én. A felállított Kuratórium elkezdett tevékenyen működni. A kuratórium elnökének. Dr. Bartal Gábort, a városi kórház belgyógyász főorvosát, az egyházközség világi elnökét választották.Dícséret illeti a kuratórium tagjait a becsületes munkáért, az anyagi javak kezeléséért. Különösen Horváth János és kedves felesége volt nagy szorgalmazója a templom építésnek. Határtalan nagy lelkesedésük,szervezésük, a befektetett munkájuk, eredményes lett. János bácsi készítette a templom összes ablakát, a betonozáshoz szükséges összes zsalut, és annyi mindent saját erőből oldott meg. Isten különös erőt adott neki, és kellett is ez az erő. Minden tiszteletet megérdemel ezért a munkáért.
A balassagyarmati, s az innen elköltözött hívek, a környék hívei, de mondhatom, hogy az országhatáron túl élő magyarok, külföldi segélyszervezetek: az amerikai KOCH alapítvány, a KIRCHE IN NOT Königstein - i segélyszervezet, és sokan, az ország területén élők is nagylelkűen adakoztak, és gyűlt a pénz. Keszthelyi Ferenc püspök atya a váci Egyházmegyében a körlevélen keresztül megszólította az egyházmegye papjait, híveit, adakozzanak e nemes célra.. A város Önkormányzata, a Megye, a vállalkozók, a kisiparosok is segítettek. Úgy látszik Balassagyarmatot a földiek mellett az Égiek is nagyon szeretik, mert összejött az a pénz amivel elkezdhettük az építést és minden remény meg volt arra, hogy el is készítsük új templomunkat.

Az alapkövet 1995.május 19-én áldotta meg Keszthelyi Ferenc megyéspüspök úr, melyben elhelyeztük a templom jóváhagyott tervrajzát, az alapító - okiratot, a képviselőtestület névsorát, Balassagyarmat rövid történetét és pénzérméket, hogy valamikor az utókornak is tudomása legyen erről az építkezésről.
Akkor nem lett letéve az alapkő a nagy eső miatt. A megszentelt alapkövet 1995.június 5-én. Pünkösdhétfőn, szabadtéri szentmise keretében tettem le eredeti helyére.
1995. július 12-én elkezdődött az alapozás. Mindenki, aki csak tudott, segített. Még más felekezetű, mást valló testvérek is segítettek. A falak szeptember 27-én már álltak.
1996-ban pénzhiány miatt nem tudtuk folytatni az építkezést.
1997.szept. 3-án elkezdődött a tetőszerkezet rátétele a falakra, ami okt. 8 - ra elkészült. Október 19-én hálaadó szentmisét tartottunk amelyen Vadász György tervező úr, Juhász Péter városunk polgármestere, az országgyűlési képviselő úr és még igen sokan vettek részt. Nagy öröm volt az új falak között, és az új tetőszerkezet alatt misézni.
Ezután leálltak újra a munkálatok, mert elfogyott a pénz, de reméltük hogy 1998-ban újra folytatni tudjuk azt a jót, amit Isten elkezdett velünk. Még a belső berendezés kialakítása volt hátra.

A Szentlélek éve reméltük meghozza mindannyiunk várva várt álmát: a kész templomot

A "MÁRIA A SZENTLÉLEK MÁTKÁJA" titulust kapott új templomban
a szentmiseáldozat bemutatásra vár!

Amikor egy családban egészséges, szép gyermek születik, szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, mindenki nagyon örül, boldog, bár tudják, hogy a gyermek fölnevelése gondokkal és áldozatokkal jár.
Ílyen örömünnep volt a templom megáldás napja 1998. október 18-a a balassagyarmati katolikusok nagy családjának, és mindazoknak, akik lélekben, munkával, és anyagi áldozatot is hozva segítették, figyelték az új templomunk építését.
Hiszem, hogy a Szűzanya nagy örömmel fogadta ezt a szép templomot, amely nevével is jelzi, hogy az Övé. De ezáltal Övé lesz mindenki, aki itt otthonra talál.
Talán majd csak évtizedek távlatából fogjuk látni, hogy kivételes kegyelmi időt éltünk meg ebben az évtizedben.
A templom építészetileg is kiemelkedő értékű. Bizonyára a magyar építészet alkotásai között is helyet kap. Vadász György templom terve már a papíron is megmutatta, hogy többről van itt szó, mint épületről.
Szentlélek évének ajándéka lett ez a szabadságában, dinamizmusában is fegyelmezett építőművészeti alkotás. Az épület látványa csodálatos, amelyet gyönyörű belső szerkezet tesz széppé, családiassá. Olyan, mint a vőlegénynek felékesített menyasszony. Bár minden "Báránykát," minden embert idevonzana a " Jó Pásztor " Jézus.

Keszthelyi Ferenc püspök atya kiemelte a beszédében: "Templom építését csak püspök engedélyezhet, alapíthat. Engedélyeztem és megalapítottam ezt a templomot. Az "Élet és Reménység Mária templom pénzalapítványt tevő Németh atya és a kuratórium, nem fenntartó, nem működtető, csak segítette, támogatta az építkezés megvalósulását, melyért köszönetet mondok. A templom fenntartását, működtetését a mindenkori váci Püspök által kinevezett balassagyarmati Fő-plébánia plébánosa látja el, a plébániai egyházközség segítségével."

A csend, az imádság, az Isten valóságos jelenléte majd a mi mindennapi életünket is megszenteli. Ezáltal a templom nem elszigetel, hanem beleköt minket az égi vonalba és küld a közösségbe, s ezáltal épülhet az egyház, formálódhat az ember.
Hála Istennek, máris akadnak szép számmal, áldozatos keresztény családok, akik készek és képesek megtenni a jót, amire Isten hívta őket. Vannak akik érzik: Itt a lélek felszabadul, az Istenhez ölelő belső tér üzen.

2000. július 17 - én kezdtük el Vadász György tervei alapján elkészíteni a harangtornyot.
Az alapokat Vida Attila és Barna László vállalkozók készítették.
A faszerkezetet Káplár András vállalkozó és munkatársai készítették.
2000. október 23 - án Keszthelyi Ferenc megyéspüspök sok hívő jelenlétében szentelte fel a harangtornyot.

A toronyban két harang található. A kisharang a kórházi kápolna harangja volt valamikor, a nagyharang pedig a nagytemplom 4. harangja a Szt. Margit harang. E két harang hívja ma a híveket a szentmisére és szólal meg az úrfelmutatáskor.

Isten jutalmazza meg azokat, akik imával, munkával, vagy bármi adománnyal is áldozatot hoztak ezért az új templomért!

Balassagyarmaton igen sok turista megfordul, aki kíváncsi templomunkra. Mikor beszélek nekik a templom építéséről, festményeiről, szobrairól, érdeklődéssel hallgatják.
Te is idejársz Kedves Testvér, talán 50, 40, 20, 10, vagy egy-két éve és talán nem is ismered templomodat, pedig a második otthonod.
Szomorú, ha valaki nem ismeri második otthonát.
Jézus mondta a virágvasárnapi bevonuláskor a háborgó farizeusoknak: "Ha tanítványaim elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.
Szólaljanak meg hát a kövek, a képek, a szobrok most nekünk.
Felismerjük - e hangjukat ? Meghalljuk - e üzenetüket, intésüket ? - "Érted vagyok itt !"
Gyere velem, bemutatom neked azt a két helyet, ahol szemlélheted az Istent, ahol részesülhetsz a kegyelmekben, ahol új életre születhetsz...ahol az Úr asztalához telepedhetsz, ahol együtt lehetsz testvéreiddel Atyád házában: a templomban. Bemutatom neked a régi és az új templomodat, otthonodat.
Amikor Keresztelő János megkeresztelte Jézust, András és János elindultak Jézus után. Vele akartak találkozni, megismerkedni, de még csak megszólítani sem merték.
Jézus szólította meg őket: " Kit kerestek?" Zavarukban, azt se tudták mit mondjanak. Azt felelték kérdezve: "Mester, hol lakol?" Ő meghívta őket: "Gyertek, nézzétek meg." És aznap nála maradtak. Így lettek tanítványai.

Mindig az Isten keresi, hívja meg az embert. A bárány elbitangolt, a drachma elgurult. De sem a pásztor, sem az asszony nem mond le róluk. (Lk 15,1-10 ) "Nem mi szerettük az Istent, hanem ő szeretett minket..." (1Jn 4,9 ) Isten nem valamit fogad el bennünk, hanem a teljes valakit. úgy, ahogy vagyunk. Az egyetlen elveszett bárány, drachma is hatalmas érték. Ha megkerül, akkor lesz teljes az öröm.
Hol talál meg minket az Atya? Valahol életünk sziklarései között vergődve, tövises ágain fennakadva. Valahol elbújva, meglapulva hazug pózaink mögött. Ide, ebbe a sötétségbe nyúl az Atya, hogy kezébe vegyen minket, nem azért, hogy a tenyerén hordozzon, de nem is azért, hogy egy óvatlan pillanatban kiejtsen ujjai közül és cserépedényként összetörődjünk, hanem azért, hogy visszavigyen, visszahelyezzen a többi közé.
Isten keres minket, hogy kiszólítson reménytelen boldogtalanságunkból és meghívjon az örömre. Isten örömet szerző Isten, s azt akarja, hogy övéi örüljenek. Örül annak, hogy ami elveszett, elgurult- az megkerül.
Szüntelen ez a keresés, hívás. Jézus is hív -" Gyertek nézzétek meg hol lakom." Nézzük meg és maradjunk Nála mindig, mint tanítványai.

Balassagyarmat, 2001. május 24.

Koza József
kanonok, plébános

Képek a közösségi ház és templom építésérôl: (A fotókat Reiter László készítette.)

Vissza a honlapra