Nógrád megye mûemlékei


NÉZSA

Magtár, Mûemlék jellegû

Dózsa György út, - Hrsz.:231

A barokk stílusú magtár a XIX. század elsõ felében épült, s az utcavonallal párhuzamosan áll. Az 1987-ben megnyitott, új mûvelõdési házhoz nyaktaggal kapcsolódik. Hattengelyes, ablakai egyenlõ távolságra vannak, de a hulló vakolat alatt elfalazott nyílások is láthatók. Rossz állapotú cseréptetõ fedi, gazdagon részletezett ereszpárkány díszíti. Belsõ tere egybefüggõ, keleti végében kétszintes.

Nepomuki Szent János szobor, Mûemlék jellegû

Szondi út, - Hrsz.:289.

A római katolikus templom kertjében álló szobor klasszicista stílusban készült, 1820 körül. Széles kõ alapon nyugvó, párkányokkal, peremekkel kialakított talpazaton helyezték el, lábazata 82 X 66 centiméter, magassága 150 centiméter, oldallapjai simák. Alapja és talpazata kötött, szemcsés homokkõbõl készült. A szobor 160 centiméter magas, néhol festésnyomok láthatók rajta, feje körül csillagokkal díszített glória van elhelyezve. Anyaga mészkõ.

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Szondi út, - Hrsz.:289.

A település középkori temploma a község Sztara Gyegyina nevû részén állt, de a temetõben egy másik templom is volt. A mai kegyhelyet 1711-ben építették, s falaihoz felhasználták a középkori templom kõanyagát. A háromhajós, megközelítõen keletelt templom barokk jellegû, a fõhomlokzatból elõreugró tornyát lizénák, öv- és órapárkány díszíti, volutás oromfalak csatlakoznak hozzá. A torony alatti bejárat félköríves, ablakai hajlított ívûek, a legfelsõ szinten lévõk bábos kõkorláttal vannak ellátva. Barokk hagymasisak fedi. A templomfalak mindenhol lizénákkal tagoltak, mindkét oldalhajó bejárata elõtt pillérekre támaszkodó, kis elõcsarnok áll. Az épületen magas lábazat fut körül, melynek anyag és falazásmódja eltérõ, jól szemléltetve az egyes építési szakaszokat. Szentélye egyenes záródású, mindkét oldalán sekrestyével. A fõ- és oldalhajók háromszakaszosak, a teljes belsõ teret csehsüvegboltozat fedi. Az oldalhajókat a pillérközök áttörésével kapcsolták a fõhajóhoz.

Gótikus faragványok, Mûemlék jellegû

Szondy út 1., - Hrsz.:94/1.

A faragványok - melyek feltehetõen a községben állt két középkori templom egyikébõl származnak - a római katolikus templom 1935. évi bõvítésekor, a fõhajó oldalfalának bontásakor kerültek elõ. Ma mindhárom faragvány a római katolikus plébánia udvarán helyezkedik el. A legjellemzõbb darab egy csúcsíves ablak mérmû részlete, mely az ablak csúcsából származik. Háromkaréjos áttöréssel van kiképezve, melyet 42 centiméter átmérõjû kör foglal magába.

Egyértelmûen meghatározható az ablakszárkõ, melyen jól felismerhetõ az ablakrézsû. A bordarész a külsõ és belsõ oldalon homorú kiképzésû. Az egykori falsíkra merõleges mérete 78 centiméter.

A harmadik faragvány egymásra merõleges, gazdagon tagozott részleteket mutat. Ajtókeret, lábazat, vagy párkány tagja lehetett.

Kálvária, alatta Szent Anna kápolna, Mûemlék jellegû

Temetõ, - Hrsz.:412.

A kálvária és a kápolna 1826-ban épült, klasszicista stílusban. A temetõben, dombtetõn áll, kör alakú építmény. Alsó szintjén található a Szent Anna kápolna. Bejárata két oldalán tagozott fejezetû oszlopok állnak, felette szegmentív, fogrovásos díszítés és párkánnyal lezárt oromzat helyezkedik el. A kápolna belsõ tere kör alakú, boltozata tartja a kálváriarészt. Ide két oldalról, köríves lépcsõn lehet feljutni. A lépcsõk mellett és az épület felsõ szintjén kõbõl faragott, azonos magasságú oszlopokkal tagolt, zárt mellvéd fut körül. Fent egy újabbkori feszület, elõtte Mária és Szent János életnagyságú, mûvészi kialakítású kõszobra látható.

Sírkövek, (8 db.)Mûemlék jellegû

Temetõ, - Hrsz.:412.

A temetõ területén több múltszázadi sírkõ található, melyek közül négyet azonosítottak.

1.: Kõlap szív alakú formával, gömbölyített végû kereszttel. Legszélesebb keresztmetszete 45 X 14 centiméter, föld feletti magassága 114 centiméter, anyaga szemcsés homokkõ. 1827-bõl való magyar felirata csak kis részben betûzhetõ. Stephan Vazula sírköve 1865-bõl.

2.: Kõlap szív alakú formával, karéjos végû kereszttel. Legszélesebb keresztmetszete 74 X 15 centiméter, föld feletti magassága 161 centiméter. Felirata latin nyelvû.

3.: Részben betemetett sírkõ, nagyobb háromkaréjos végû kereszttel. Felirata magyar, azonosíthatatlan, helyén valószínûleg síremlék van.

4.: Elõbbihez hasonló kialakítású, felirata olvashatatlan, a kálváriához vezetõ út jobb oldalán állt, azonosíthatatlan.

5.: Kõlap szív alakú formával, háromkaréjos kereszttel. Annae Blasko sírköve 1825-bõl.

6.: Két törpe oszloppal keretezett sírkõ. Az oszlopokon fogazatos, füzérdísszel ellátott háromszög oromzat, e felett egyszerû kereszt áll. Gyetmári János sírköve volt 1851-bõl.

7.: Háromkaréjos kereszttel kifaragott sírkõ. Keresztmetszete a keresztszárnál 63 X 15 centiméter.

8.: Egyszerû kõlap, kisebb háromkaréjos kereszttel. Varga Erzsébet sírköve volt 1844-bõl.

Vissza...