Tanulmányok

Arany János Egy üdvözlô szó
(Madách Kisfaludy Társaság-beli székfoglalóján)
Arany János Összes Mûvei XI. kiadás
Német G. Béla jegyzeteivel
Szász Károly Az ember tragédiája
Szépirodalmi Figyelô, 1861-1862.
Újabb kiadása: Gyôr, 1889.
Zilahy Károly Az ember tragédiája
Kritikai Lapok, 1862.
Erdélyi János Madách Imre: Az ember tragédiája Magyarország, 1862.
Újabb kiadás: Pályák és Pálmák
Budapest, 1886.
Morvay Gyôzô Magyarázó tanulmány Az ember tragédiájához
Budapest, 1897.
Szigetvári Iván Madách és a szocializumus
Egyetemes Philologiai Közlöny, 1898.
Alexander Bernát Az ember tragédiája
Magyarázatos kiadás
Budapest, 1900.
Gedô Simon Madách Imre mint lírikus
Budapest, 1910.
Beöthy Zsolt Az ember tragédiája
Budapesti Szemle, 1911.
Tolnai Vilmos Madách londoni és falanszteri jelenetének egyik forrásáról
Egyetemes Philologiai Közlöny, 1911.
Czóbel Ernô Madách és Cormein-Timon
Egyetemes Philologiai Közlöny, 1912.
U. Szabó Gyula Trencséni Csák Máté a magyar drámai és epikus költészetben
Budapest, 1914.
Sas Andor Madách és Hegel.
Athenaeum, 1916.
Galamb Sándor Kant és Madách
Irodalomtörténeti Közlemények, 1917.
Pais Dezsô Madách és Lamartine
Egyetemes Philologiai Közlöny, 1919.
Váradi Béla Madách és Az ember tragédiája
Katolikus Szemle, 1923.
Nyugat Madách-száma
1923.
Ebben fôlet Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Kuncz Aladár és Schöpflin Aladár tanulmányai
Prôhle Vilma Az ember tragédiája és a Faust
Budapest, 1929.
Juhász László Madách és Lamenias
Széphalom, 1930.
Németh Antal Az ember tragédiája a színpadon
Budapest, 1933.
Kamarás Béla Madách Imre ifjúköri drámái és novellái
Pécs, 1941.
Kiss Ilona Madách és az Éva-probléma
Budapest, 1943.
Trencsényi-Waldapfel Imre Ádám és Ahasvérus.
Az Irodalomtörténet Füzetei, 21. szám.
Budapest, 1947.
Hermann István Madách: Az ember tragédiája
Irodalomtörténet, 1952.
Lukács György Madách tragédiája
Szabad Nép, 1955.
Sôtér István Madách Imre
Csillag, 1955.
Romantika és realizmus, 217-293; Félkör: 141-199
Waldapfel József Madách igazáért
Irodalmi Tanulmányok
Budapest, 1957.
Waldapfel József Gorkij és Madách
Budapest, 1958.
Irodalomtörténeti Füzetek, 14. sz.
Horváth Károly Madách Imre
Irodalomtörténeti Közlemények, 1958.
Dédéyan, Charles Le theme de Faust dans la Litterature euroeenne.
IV. Du romantisme a nos jours.
Paris, 1961.
Györffy Miklós Madách novelláinak kronológiájához
Irodalomtörténet, 1961. 152-159.
Györffy Miklós Elkallódott Madách-Kossuth-vita
Irodalomtörténet, 1962. 152-159.
Baranyi Imre A fiatal Madách gondolatvilága
(Madách és az Athenaeum)
Budapest, 1963.
Irodalomtörténeti Füzetek, 42. sz.
Radó György Az ember tragédiája a világ nyelvein
Filológiai Közlöny, 1964-1966. 1968. 1971-1972.
Tudor Vianu Madách és Eminescu
Helikon, 1964.
Sôtér István Madách és a koreszmék
Kritika, 1964. Félkör: 252-267.
Krejci, Karel Az ember tragédiája és az emberiség eposza
(Madách és Vrchlicky)
Tanulmányok a csehszlovák-magyar irodalmi kapcsolatok körébôl
Budapest, 1965.
Barta János Történetfilozófiai kérdések Az ember tragédiájában
Irodalomtörténeti Közlemények, 1965. 1. sz.
Waldapfel József Madách és Fourier
Magyar Tudomány, 1965.
Kántor Géza Százéves harc Az ember tragédiájáért
Budapest, 1966.
Irodalomtörténeti Füzetek, 53. sz.
Bóka László A lírikus Madách
Válogatott tanulmányok
Budapest, 1966. 624-634.
Németh László Madáchot olvasva
Az én katedrám
1969.
Belohorszky Pál Madách és Kierkegaard
Irodalomtörténet, 1971. 4. sz.
Gyárfás Miklós Madách színháza
(Mária királynô)
Budapest, 1972.
Enikô Molnár Basa The Tragedy of Man as an Example of the Poeme d'humanite
Chapel Hill, 1972.
Bécsy Tamás Az ember tragédiája mûfajáról
Irodalomtörténet, 1973. 2. sz.
Bernáth Attila Az ember tragédiája koncepciójának néhány kérdésérôl
Irodalomtörténeti Közlemények, 1973. 400-414.
Belohorszky Pál Madách és a bûntudat filozófiája
Irodalomtörténet, 1973. 4. sz.
Mezei József Madách világa I-II.
Irodalomtörténet, 1973, 4. sz. és 1974. 2. sz.
Mark, Thomas R. Az ember tragédiája, megváltás vagy tragédia?
Irodalomtörténet, 1973. 4. sz.
Schéda Mária A Lantvirágok és a magyar biedermeier költészet
Irodalomtörténeti Közlemények, 1973. 4. sz.
Nagy Miklós Madách fiatalkori drámái mai szemmel és mai feldolgozásban
Irodalomtörténet, 1973. 4. sz.
Baránszky-Jób László Az ember tragédiája szerkezetei
Irodalomtörténeti Közlemények, 1974. 358-371.
Hubay Miklós Csak tréfa. Fekete komédia Madách Imre nyomán.
Színház a Cethal hátán
Budapest, 1974.
Lebois, André: Madách et la Tragédie de l'Homme.
Annales de l'Université de Toulouse, 1975. 8. sz.
Németh G. Béla Két korszak határán Létharc és nemzetiség
Budapest, 1976.
Schéda Mária Madách drámakísérleteinek néhány lélektani tanulsága
Irodalomtörténeti Közlemények, 1978. 613-618.
Csukás István A nemzetiségi kérdés Kemény, Jósika, Madách és Eötvös mûveiben
Acta Historiae Litterarum Hungaricarum
Szeged, 1981.
András László A Tragédia eszmevilága
Valóság, 1981. 10. sz.
Palócföld 1983. 1. sz.
Madách-emlékszám
(Kerényi Ferenc, Sôtér István, Praznovszky Mihály, Szabó Károly, Kelényi István, Karácsony Imre, P. Szabó Ernô tanulmányaival)
A Nógrád Megye Múzeumok 1983. évi Madách-évkönyve (Kerényi Ferenc, Zolnay László, Praznovszky Mihály,
Spáczay Hedvid, Staud Géza és Taxner-Tóth Ernô tanulmányaival)
Szabad György Madách politikai hovatartozása a reformkorban
Mûhely (Gyôr) 1983. 5. sz.
Köpeczi Béla Madách egyetemes humanizmusa
Látóhatár, 1983. november
Lukácsy Sándor Álmok a történelemrôl
Baróti Szabó Dávid és Madách
Kortárs, 1983. november
Kiss Csaba Egykorú szlovák tudósítások Madách képviselôvé válásáról
Literatura, 1983. 1-4. sz.
Barta János Az ember tragédiája értelmezéséhez
Studia Litteraria, Debrecen, 1983.
András László A Madách rejtély
Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1983. 340. I.
Kerényi Ferenc Madách Imre: "... írtam egy költeményt..."
Budapest, Európa Kiadó, 1983. 66. 1.
Színháztudományi Szemle 12. Budapest. Madách-emlékszám
(Mályuszné Császár Edit, Kelényi István, Kerényi Ferenc,
Sz. Suján Andrea, F. Dózsa Katalin, Cenner MIhály, Enyedi Sándor,
Kürtösi Katalin, Csapláros István tanulmányival.)
Horváth Károly Ádám alakjának világirodalmi elôtörténetéhez
Irodalomtörténeti Közlemények, 1984. 1. sz.
Leblancné Kelemen Mária Madách Imre dokumentumok a Nógrád Megyei Levéltárban
Salgótarján, 1984.

| Elôzô oldal | "Így élt Madách..." | Madách mûveibôl | Levelezések |
| A csesztvei kúria | Megemlékezések |
| Palócföld | Honlap | Nógrád megye honlapja |